فصل اول مجموعه ها اجتماع ، اشتراک ، تفاضل مجموعه ها

حجم فایل : 521.0 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 10
بنام خدا فصل اول
مجموعه ها(اجتماع ، اشتراک ، تفاضل مجموعه ها) اشتراک دو مجموعه A , B ، مجموعه شامل همه عضو هایی که هم عضو مجموعه A و هم عضو مجموعه B هستند که با نماد نشان داده می شودمثال :اجتماع 2 مجموعه A,B ، مجموعه شامل همه اعضایی که حداقل در یکی از 2 مجموعه A,Bباشند که با نماد نمایش داده می شود . مثال : در مثال قبل* تفاضل مجموعه : مجموعه A-B مجموعه شامل همه اعضایی که عضو Aباشند ولی عضو B نباشند.*مثال : اگر و در این صورت
*مجموعه ای تشکیل دهید که هر عضو آن شمارنده 18 باشد ولی شمارنده 12 نباشد .
شمارنده های 18
شمارنده های 12-شمارنده های 18 شمارنده های 12 تعداد عضو های هر مجموعه مانند A را با n(A) نمایش می دهیم. به عنوان مثال اگر
2.4.6.7 A= در این صورت :
n(A)=4

پایان...